Menu

Huis- en gedragsregels

Respect en veiligheid is van groot belang bij elke (vecht-)sportbeoefening. Om een indruk te geven vermelden we hieronder onze belangrijkste huis- en gedragsregels. Wanneer je een lidmaatschap bij ons afsluit, dien je deze regels te accepteren en na te leven.


Evolution Sports onderschrijft de ere-code van de vechtsport. Deze luidt;

Sparren gebeurt alleen in de zaal, op de mat, of in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd, mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code, is belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.


Huisregels Evolution Sports

 • Handel in-, bezit en/of gebruik van drugs is in en om het sportcomplex niet toegestaan.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Alle sporters dienen alle door de club voorgeschreven beschermers aan te schaffen.
 • Als je niet bij een training aanwezig kan zijn, meld je dan netjes van te voren af.
 • Wanneer je komt trainen zorg je voor een goede lichamelijke hygiene en zijn je nagels kort en schoon.
 • Sieraden (en uitwendige zichtbare piercings) moeten voor aanvang van de training worden verwijdert, of met eigen middelen zijn afgeplakt. Hiermee worden verwondingen bij jezelf of anderen voorkomen.
 • Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent en bij aanvang van de training startklaar staat.
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd brengen en afhalen van hun kind(eren).
 • In de gang en/of kleedkamers ben je niet luidruchtig en gedraag je je niet onbehoorlijk. We spreken elkaar aan op hinderlijk gedrag, of maken dit bekend bij de trainers.
 • Iedereen gedraagt zich altijd sportief, ook als anderen dat niet zijn. 
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd. 
 • Ongewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 
 • Sporters, trainers en ouders kunnen contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, waneer ze met ongewenst gedrag en/of ongelijke behandeling te maken krijgen.
 • Omwille van de hygiëne is het verboden om de trainingszaal of matten met straatschoeisel te betreden.
 • In de trainingszaal is het niet toegestaan om te roken, te eten, of te drinken (dit laatste met uitzondering van water).
 • Het is voor ouders en bezoekers niet toegestaan om halverwege, of tegen het eind van de training de zaal te betreden, daar dit storend werkt op de sporters en trainer.
 • We verwachten dat iedereen een bijdrage levert aan het schoonhouden van de trainingslocatie. Dit door zelf niet te vervuilen of uit eigen initiatief rommel en dergelijke op te ruimen.
 • Het is niet toegestaan om fietsen e.d. in de gangen of kleedkamers te stallen.
 • Iedere sporter is zelf aansprakelijk voor de schade die hij/zij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) veroorzaakt aan het materiaal of andere eigendommen van Evolution Sports, de trainingslocatie of aan derden.
 • Voor een soepel en snel verloop van zaken worden sporters, ouders en bezoekers verzocht de aanwijzingen van kaderleden van Evolution Sports direct op te volgen.
 • Van alle sporters wordt naast deze gedragsregels ook verwacht dat zij zich tijdens hun lidmaatschap ook houden aan de “Algemene Voorwaarden Lidmaatschap”.

Het niet naleven van de huis- en gedragsregels, kan leiden tot sancties, waaronder (tijdelijk) ontzegging van de training of beëindiging van het lidmaatschap.

Deel deze pagina