Menu

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de “Algemene voorwaarden lidmaatschap”. Vóór het verzenden van het online inschrijfformulier, dient u de onderstaande tekst volledig door te lezen en zich ervan te vergewissen dat u alles heeft begrepen.

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Ieder toekomstig lid van Stichting Evolution Sports bindt zich bij inschrijving aan de onderstaande bepalingen.

Artikel 1 – Algemeen

a) deelname: in principe kan iedereen zich inschrijven bij Evolution Sports, mits de gezondheid dit toelaat. Bij achteraf gebleken onjuiste opgave kan verdere deelname aan de lessen worden ontzegd. Dit kan ook het geval zijn bij zwaar wanordelijk gedrag.

Artikel 2 – Lidmaatschap

a) duur: door het invullen en verzenden van ons online inschrijfformulier wordt een lidmaatschap aangegaan voor een periode van minimaal:

=> 3 maanden, met een opzegtermijn van één volle kalendermaand;

=> 6 maanden, met een opzegtermijn van één volle kalendermaand;

=> 12 maanden, met een opzegtermijn van één volle kalendermaand;

b) verbintenis: het lidmaatschap heeft betrekking op het totale sportaanbod van Evolution Sports en wordt aangegaan door één persoon (minderjarige deelnemers onder verantwoordelijkheid van een ouder, opvoeder of voogd). Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Activiteiten die niet onder het lidmaatschap vallen, zullen als zodanig duidelijk worden benoemd en zijn daarom ook toegankelijk voor niet-leden;

c) seizoen: het sportseizoen loopt van september tot en met juni. Men kan echter het gehele seizoen een lidmaatschap aangaan;

d) vakantie: tijdens de nationale feestdagen, reguliere schoolvakanties en in de maanden juli/augustus (onze zomerstop) wordt er géén les gegeven. Uitval van deze lessen is verrekend in de maandelijkse kosten. Alle leden worden in augustus op de hoogte gesteld van de start van het nieuwe seizoen en eventuele wijzigingen in het lesrooster;

e) kleding en beschermers: na aanvang van een lidmaatschap verplicht ieder lid zich de voorgeschreven trainingstenues en beschermers binnen gestelde termijnen aan te schaffen. Zonder deze kleding/beschermers kan niet aan de lessen (of lesonderdelen) worden deelgenomen. Het benodigde materiaal en andere sportspullen kunnen via onze online Sportshop worden aangeschaft. Spullen die niet voldoen aan onze eisen/regels, of die van de sportbond, worden niet geaccepteerd in de les. Via ons secretariaat kunt u alle benodigde informatie inwinnen;

f) lidmaatschap Taekwon-Do bond (ITF Nederland): deelnemers aan onze Taekwon-Do lessen (v/a 4 jaar) dienen tevens lid te worden van Taekwon-Do bond ITF Nederland. Aanmelding geschiedt automatisch via ons online inschrijfformulier. De jaarlijkse contributie voor het bondslidmaatschap bedraagt 25 euro voor leden t/m 12 jaar en 30 euro voor leden vanaf 13 jaar en ouder. Deelname aan onze Taekwon-Do lessen is niet mogelijk zonder lidmaatschap bij Taekwon-Do bond ITF Nederland!

Artikel 3 – Proefles, inschrijven en opzeggen

a) proefles: standaard hanteren wij deelname aan één gratis proefles (tenzij anders aangegeven). Deze is om te ervaren of ons aanbod, de trainers en de club echt bij je passen. Aanmelden voor de proefles dient te geschieden via onze website, of ander officieel online aanmeldformulier van Evolution Sports. Tijdens de proefles mag één ouder, grootouder, of door de ouder aangewezen – en tijdig aan ons gecommuniceerd – begeleider aanwezig zijn. Uitzonderingen kunnen vooraf worden overlegd met ons secretariaat. Nb. De ouder/begeleider mag de helft van de les meekijken. De tweede helft van de les kunnen wij ervaren hoe het kind zich gedraagt in diens afwezigheid;

b) inschrijven: een lidmaatschap afsluiten dient te geschieden via onze website. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00. U heeft de keuze uit een lidmaatschap van 3, 6, of 12 maanden.

c) opzegmaand: de contributie van de opzegmaand wordt bij aanvang van het lidmaatschap geïncasseerd. Wij hanteren een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Indien u niet binnen de gestelde termijn opzegt, dan wordt het lidmaatschap (3 of 6 maanden) met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd;

d) opzeggen: beëindigen van het lidmaatschap kan alleen door het invullen en verzenden van ons digitale opzegformulier. Dit formulier is te vinden op het afgeschermde ledengedeelte van de website. Een lidmaatschap van 12-maanden is na afloop maandelijks opzegbaar (vanaf de 13de maand). Bij niet-tijdige opzegging blijft de betalingsverplichting bestaan;

Artikel 4 – Financieel

a) kosten: de hoogte van de kosten wordt aan het begin van ieder seizoen vastgesteld en kan daarom afwijken van eerder gepubliceerd materiaal. De geldende kosten zijn opvraagbaar bij het secretariaat;

b) betaling: de totale kosten voor het lidmaatschap van 3 maanden dient direct bij inschrijving te worden voldaan d.m.v. een iDeal betaling. De kosten voor een lidmaatschap van 6 of 12 maanden wordt d.m.v. automatische incasso op de 1e dag van elke maand, van het door u opgegeven IBAN rekeningnummer afgeschreven.

c) administratiekosten: bij openstaande facturen, dit is van toepassing bij een betalingsachterstand vanaf 14 dagen, zal er een bedrag van 5 euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht;

d) ontzegging: indien er een betalingsachterstand van maximaal 1 maand optreedt, wordt deelname aan de lessen ontzegd. Indien er een achterstand van twee maanden ontstaat, dan vervalt het lidmaatschap. U blijft echter wel betalingsplichting. Deelname aan de lessen kan alleen worden hervat na betaling van de achterstand en via een volledig nieuwe inschrijving;

e) betalingsverplichting: de maandelijkse contributie dient ook betaald te worden indien de trainingen om persoonlijke redenen niet gevolgd kunnen worden. Uitzonderingen alleen indien er door het bestuur – al dan niet tijdelijk – een schriftelijke ontheffing is verleend. Bij opzegging van het lidmaatschap blijft u wettelijk verplicht de contributie voor de resterende periode te betalen;

f) bestellingen: aanschaf van artikelen via onze Sportshop worden direct afgerekend via een iDeal betaling. Pas na ontvangst van de order en betaling wordt de bestelling in behandeling genomen;

g) wanbetaling: indien er na de bovenstaande procedures, toch sprake is van wanbetaling, zullen wij genoodzaakt zijn de vordering over te dragen aan ons incassobureau. De bijkomende kosten worden verhaald op de wanbetaler.

Artikel 5 – Sportlessen en Accommodatie

a) afwezigheid trainer: bij ziekte of overmacht van de trainer, worden de leden z.s.m. geïnformeerd. Bij langdurige ziekte zal ernaar worden gestreefd een vervanger te vinden;

b) onvoorziene omstandigheden: bij eventuele wijzigingen in het lesrooster, als gevolg van onvoorziene omstandigheden cq. overmacht, worden de leden z.s.m. geïnformeerd. Er kan door deze omstandigheden géén aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reeds betaalde contributie/kosten;

c) afwezigheid lid: bij het niet kunnen deelnemen aan één of meerdere trainingen wordt ieder lid (indien minderjarig de ouder/opvoeder) verzocht dit vooraf doch tijdig door te geven aan de trainer, of ons secretariaat. Dit kan via een WhatsApp bericht, of via een e-mail aan ons secretariaat;

d) medisch: medische voorschriften en/of lichamelijke klachten dienen op het inschrijfformulier bekend gemaakt te worden. Blessures en dergelijke s.v.p. voorafgaande aan de les doorgeven aan de trainer;

e) accommodatie: het is voor iedereen verboden om met buitenschoeisel de trainingszaal te betreden, dan wel de lessen te volgen;

f) consumpties: het is verboden dranken en/of etenswaren mee te nemen in de trainingszaal, dit met uitzondering van water of sportdrank in een degelijke bidon;

g) ingezet materiaal: deze dient alleen op de aangewezen manier gebruikt te worden. Schade door oneigenlijk gebruik kan verhaald worden op de veroorzaker;

h) inhalen lessen: leden van 4 t/m 9 jaar kunnen een gemiste les in dezelfde week inhalen. Dit is alleen mogelijk indien dezelfde les voor deze leeftijdsgroep ingeroosterd staat.

i) open dagen: dit kunnen kijk- of ouder/kind dagen of vriendjes/vriendinnendagen e.d. betreffen en worden vooraf gecommuniceerd. Deelname uitsluitend via digitale aanmelding (door ouder/opvoeder);

j) Veiligheidsmaatregelen en/of -instructies van de trainer(s) dienen ten alle tijden door alle leden en bezoekers te worden opgevolgd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

a) diefstal: let op uw spullen. Vermissing van persoonlijke eigendommen kan niet worden verhaald op Evolution Sports of trainer(s);

b) verantwoordelijkheid: alle handelingen en/of verwondingen in en om de sportaccommodatie vallen onder persoonlijke verantwoording;

c) letsel: deelname aan de sportlessen geschiedt volledig op eigen risico. Geleden of veroorzaakte schade, in welke vorm dan ook, kan niet worden verhaald op Evolution Sports of trainer(s).

Artikel 7 – Overige belangrijke bepalingen

a) copyright: Evolution Sports blijft te allen tijde het auteurs- en eigendomsrecht behouden van verstrekt lesmateriaal. Gebruik en/of vermenigvuldiging van dit lesmateriaal, anders dan voor eigen studie, is niet toegestaan;

b) publicaties: kennelijke fouten c.q. vergissingen in de door Evolution Sports gepubliceerde en/of verstrekte informatie, binden Evolution Sports onder geen enkele voorwaarde;

c) beeldmateriaal: door lid te worden van onze vereniging, wordt er deelgenomen aan een openbare activiteit. Tijdens onze trainingen en nevenactiviteiten komt het voor dat wij foto- en/of video opnamen maken. Dit openbaar beeldmateriaal gebruiken we voor ons eigen archief, maar ook om anderen van onze activiteiten op de hoogte te brengen. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met het foto en/of videomateriaal dat wij maken. Wij plaatsen geen opnamen waardoor onze leden schade kunnen ondervinden en vermelden ook geen namen. Wij maken foto’s bij voorkeur van de zijkant en op een afstand en op social media plaatsen wij bijvoorbeeld alleen opnamen in groepsverband. Volgens de wet is uw portret op deze manier niet direct een ‘persoonsgegeven’. Je moet namelijk “een onevenredige inspanning leveren, om personen op zulk openbaar beeldmateriaal te identificeren”. Bij speciale publicaties kan het voorkomen dat uw portret wel als persoonsgegeven gezien kan worden. Hiervoor zullen wij u altijd vooraf om toestemming vragen. Mocht het onverhoopt voorkomen dat je jezelf terugvindt op een foto en daar bezwaar tegen hebt, neem dan contact op met; secretariaat@evolutionsports.nl, dan kijken we samen hoe dit opgelost kan worden. Andere personen die foto’s/video’s willen maken van onze leden moeten daar eerst toestemming voor (aan-)vragen via het secretariaat, of aan de aanwezige trainer. Dit in verband met de wet op privacy;

d) uitzonderingen: daar waar de bovenstaande Algemene Voorwaarden niet in voorzien, wordt uitsluitend door het bestuur van Evolution Sports beoordeeld en/of beslist;

e) akkoordverklaring: door het aangaan van een lidmaatschap verklaart u zich akkoord met onze Algemene Voorwaarden en Huisregels. U geeft door acceptatie tevens aan de Voorwaarden en Regels te zullen naleven.

Deel deze pagina