Menu

Algemene Voorwaarden – Website

Hieronder staan “de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze website”. Hierin wordt het beleid beschreven dat wij hanteren voor iedereen die onze website: www.evolutionsports.nl bezoekt of gebruikt. We scheppen hiermee duidelijkheid over o.a. aansprakelijkheid, eigendomsrechten en onrechtmatig gebruik.

Beheerder van deze website

De website wwww.evolutionsports.nl staat onder beheer van Stichting Evolution Sports. De bedrijfs- en contactgegevens zijn te vinden in de footer van onze website.

Gebruik van deze website

Gebruik van onze website gaat onder de conditie dat u de hieronder vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen accepteert. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met het voorgenoemde.

Verandering van deze Algemene voorwaarden gebruik website

Evolution Sports is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden gebruik website te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op onze website kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden bevatten, evenals typefouten. De beheerder zal alle redelijke inspanningen doen om foutieve informatie op deze website te corrigeren. De op deze website vermelde hyperlinken naar andere websites, evenals linken naar andere informatiebronnen, worden slechts ten indicatieve titel ter beschikking van de bezoeker/gebruiker gesteld. De beheerder van deze website staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en de nauwkeurigheid van alle aangeboden informatie, opgenomen op deze website, voor welke toepassing dan ook. De beheerder verstrekt deze hyperlinken uitsluitend voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de informatie geplaatst door de beheerder van de betreffende gelinkte site. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt alle informatie en grafische gegevens geleverd in de huidige staat en zonder enige vorm van garantie. 

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, kan de beheerder van deze website in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe- of indirecte schade, of om het even welke schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid van contractuele aard is of niet, van delictuele- of quasi-delictuele aard, of gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid, of op een andere, zelfs al was de beheerder op voorhand op de hoogte gebracht geweest van de mogelijkheid van zulke schade. De beheerder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daden van de bezoekers/gebruikers. Gebruik van onze website valt dus onder volledige verantwoordelijkheid van u, de bezoeker/gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie en haar samenstelling (teksten, fotografieën, beelden, iconen, video’s, gegevensdatabanken, enz.), wordt beschermt door de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Evolution Sports. De bezoeker/gebruiker mag in geen geval deze website, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of om het even welke wijze dan ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder Stichting Evolution Sports. Uitzonderingen hierop betreft specifiek materiaal dat als zodanig door de beheerder wordt aangeboden aan de bezoeker/gebruiker van deze website. 

Onrechtmatig- of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van onze website, garandeert u dat u onze website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag onze website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt, of het gebruik en genot wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via onze website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Versie augustus 2019

Deel deze pagina